Grammar And Context 2013

Print

Esimene ringkiri

GRAMMATIKA JA KONTEKST: UUED VAATENURGAD UURALI KEELTE UURIMISES IV
Tartu 6.–8.06.2013

Konverentsikutse
6.–8. juunini 2013 toimub Tartus juba neljas konverents sarjast “Grammatika ja kontekst: uued vaatenurgad Uurali keelte uurimises” (Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages). See on järg varem toimunud samateemalistele sümpoosionidele, mis on peetud Budapestis 2004, Helsingis 2007 ja Budapestis 2011.
Konverentsi eesmärk on tuua kokku keeleteadlased, kes uurivad eesti, soome, ungari keelt või teisi uurali keeli ja keda huvitavad suhted keele grammatiliste ja pragmaatiliste aspektide vahel, keelevälise situatsiooni mõju grammatika kasutamisele ning see, kuidas tegelikus keelekasutuses keelesüsteemi erinevaid osi kasutatakse ja väljendatakse.
Ootame konverentsile ettekandeid, mis käsitlevad grammatikat ja selle suhet kontekstiga nii sünkroonilisest kui diakroonilisest perspektiivist. Eriti ootame ettekandeid, mis tegelevad keele morfosüntaktilise variatiivsuse uurimisega ning selle seostega keelevälise situatsiooniga, pragmaatiliste teguritega, keelekontaktidega jms. Oodatud on ka ettekanded tekstilingvistika, diskursuse analüüsi, konversatsioonianalüüsi, kontrastiivgrammatika, keelekontaktide, teise keele õppimise ja õpetamise jne vaatepunktist.

Plenaarettekanded

Casper de Groot (Amsterdami ülikool)
Leelo Keevallik (Linköpingi ülikool)
Gerson Klumpp (Tartu ülikool)
Maria Vilkuna (Helsinki, KOTUS)
Plenaarettekanded toimuvad inglise keeles (45 min + 15 min diskussiooniks).

Üldsektsiooni ettekanded ja konverentsi töökeel
Lisaks plenaarettekannetele toimuvad konverentsil osalejate sektsiooniettekanded, mille pikkus on 20 min + 10 min diskussiooniks. Konverentsi töökeeled on eesti, soome, ungari ja inglise keel. Üldsektsiooni ettekanded toimuvad nendes keeltes.
Üldsektsiooni ettekannete teeside esitamise tähtaeg on 15.02.2013. Teeside maksimaalne pikkus on 500 sõna (tabeleid ja viiteid arvestamata). Teesid peaksid olema inglise keeles ja sisaldama lõpus infot ettekandes kasutatava keele kohta (eesti, soome, ungari või inglise). Teeside pealkiri peab olema nii inglise keeles kui ettekandes kasutatavas keeles. Teesid peavad olema anonüümsed, autori(te) nimi ei tohi sisalduda mitte üheski teeside osas.
Teesid esitatakse süsteemi EasyAbstract kaudu, mille leiab aadressilt: http://linguistlist.org/confcustom/GC_2013
Teade teeside vastuvõtmise kohta antakse 15.03.2013.
Konverentsile vastu võetud teesid avaldatakse konverentsi koduleheküljel grammar2013.ut.ee hiljemalt 01.04.2013.

Teemasektsioonid
Konverentsil on ruumi ka 2–4 teemasektsiooniks. Kutsume üles asjast huvitatud inimesi korraldama konverentsil teemasektsioone, mis on seotud konverentsi üldteemaga ning puudutavad uurali keeli. Teemasektsiooni korraldaja(te)l palume koostada teemasektsiooni kirjeldus koos eeldatavate sektsioonil esinejate nimedega ning saata see konverentsi korraldajatele hiljemalt 15. jaanuariks 2013 aadressil grammar2013@ut.ee. Teemasektsiooni korraldaja valib teemasektsiooni töökeele(d), milleks võivad olla eesti, soome, ungari või inglise keel.
Teemasektsiooni osalejatel palutakse saata ettekande teesid nii teemasektsiooni korraldaja(te)le kui konverentsi korraldajatele hiljemalt 15.02.2013. Teeside saatmisel konverentsikorraldajatele palume järgida instruktsioone, mis on antud üldsektsioonil osalejatele.
Teemasektsioonide kirjeldused ja teesid avaldatakse konverentsi kodulehele grammar2013.ut.ee.

Praktiline informatsioon
Konverentsile saab registreeruda alates15.03.2013 konverentsi koduleheküljel grammar2013.ut.ee. Sealt saab infot ka osavõtutasu, kava, transpordi jmt kohta. Konverents on leitav ka LinguistListi konverentsikalendri kaudu.
Konverentsi korraldajatelt saab informatsiooni elektronposti aadressil grammar2013@ut.ee.

Konverentsi korralduskomitee
Liina Lindström, Kristel Uiboaed, Tuomas Huumo, Hanna Jokela, Helle Metslang, Maarja-Liisa Pilvik, Helen Plado, Triin Todesk, Virve Vihman

Konverentsi teaduskomitee
Márta Csepregi (Eötvös Loránd Tudományegetem), Riho Grünthal (Helsingi ülikool), Marja-Liisa Helasvuo (Turu ülikool), Tuomas Huumo (Tartu ülikool, Turu ülikool), Petar Kehayov (Tartu ülikool), Gerson Klumpp (Tartu ülikool), Magdolna Kovács (Helsingi ülikool), Johanna Laakso (Wieni ülikool), Liina Lindström (Tartu ülikool), Helle Metslang (Tartu ülikool), Karl Pajusalu (Tartu ülikool), Renate Pajusalu (Tartu ülikool), Ilona Tragel (Tartu ülikool), Virve Vihman (Tartu ülikool)

Olulised kuupäevad
15.01.2013 teemasektsioonide kirjelduste esitamise tähtaeg
20.01.2013 teemasektsioonide vastuvõtust teatamine
15.02.2013 üldsektsiooni ja teemasektsioonide teeside esitamise tähtaeg
15.03.2013 teeside vastuvõtust teatamine
15.03.–31.05.2013 konverentsile registreerumine
6.–8.06.2013 konverents